Ce prevede proiectul de lege pentru „CEO la stat“

1. Prevederi privind structura managementului privat: Directorii generali ai companiilor de stat sunt numiţi de consiliul de administraţie (CA), la recomandarea comitetelor de nominalizare; tot membrii CA decid dacă vor să folosească headhunteri la selecţia managerilor. Criteriile de selecţie a managerilor privaţi includ, cel puţin, o experienţă relevantă în consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi comerciale din sectorul privat. Selecţia directorilor este publică şi se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei. Lista directorilor este afişată pe pagina de internet a instituţiei publice.

La 3 luni de la numirea în funcţie managerii privaţi trebuie să prezinte CA un plan de management pentru toată durata mandatului şi pentru primul an de mandat, care să cuprindă strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor şi criteriile de performanţă stabilite în contractele de mandat.

CA poate cere revizuirea planului de management şi, dacă nu este mulţumit, poate revoca managerul din funcţie.

Evaluarea managerilor privaţi se va face atât pe baza execuţiei contractului de mandat, cât şi a planului de management.

Salariile managerilor privaţi sunt stabilite de către membrii CA şi sunt formate dintr-o indemnizaţie lunară fixă şi, dacă e cazul, dintr-o componentă variabilă, care va consta într-o cotă de participare la profitul net al companiei, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanţelor.

Salariul fix şi celelalte avantaje oferite administratorilor şi directorilor din companiile de stat vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul final al comitetului de nominalizare şi remunerare.

Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor sunt făcute publice pe pagina de internet a companiei.

Raportul anual privind salariile managerilor privaţi cuprinde: structura pachetului salarial (cu explicarea componentei variabile şi a celei fixe), raportul dintre performanţă şi partea variabilă încasată, motivele care justifică beneficiile primite de manager şi eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; raportul mai cuprinde şi informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-intereselor pentru revocare fără cauză justă.

2. Prevederi privind structura consiliului de administraţie:

Este format din 5- 9 membri, cu experienţă în managementul companiilor private sau în domeniul în care compania activează.

În cazul companiilor care au şi acţionariat privat, consiliul de supraveghere este format din 3-5 membri, iar directoratul poate avea între 3 şi 7 membri; sunt desemnaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA).

Cel puţin unul dintre membri trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul contabil sau audit de minim 5 ani.

Mandatul membrilor nu poate depăşi 4 ani; membrii CA nu pot exercita concomitent funcţia de membru în CA la mai mult de 5 companii de stat.

Lista membrilor consiliului de administraţie sau a consiliului de supraveghere este afişată pe pagina de internet a instituţiei publice.

În trei luni de la numirea în funcţie, membrii CA trebuie să prezinte acţionarilor planul de administrare a companiei, care include strategia, obiectivele şi criteriile de performanţă asumate în contractele de mandat; dacă AGA consideră că nu este sustenabil, îi poate revoca din funcţie pe membrii CA.

În cadrul CA se formează comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit, care fac recomandări privind selectarea şi remunerarea directorilor şi care vor face rapoartele privind situaţiile financiare ale companiilor.

Autor: Adelina Mihai